CA-ES-EN-FR

DONA EL TEU SUPORT

FES UN DONATIU

ESBORREM LA CORONA

PARLEM DE LA CORONA

CORONA CIAO, LA CANÇÓ

BOTIGA

AVIS LEGAL

El titular del lloc web allotjat a la URL www.coronaciao.cat (el ”Web”) és ÒMNIUM CULTURAL (“ÒMNIUM”), les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
CIF: G-08310070
Telèfon: +34-93.319.80.50
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, núm. de registre 988


Accès al web

L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web per part dels seus usuaris.

L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al Web.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al Web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, la resta de polítiques del Web, ÒMNIUM es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

ÒMNIUM fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, ÒMNIUM no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

ÒMNIUM no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés i/o ús de la informació continguda al Web, incloent i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, ÒMNIUM tampoc es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que ÒMNIUM pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Donacions

En el cas que l’usuari desitgi fer una donació a través del web, haurà de facilitar les dades personals previstes en el formulari habilitat a l’efecte.

El registre implica que l’usuari declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.

L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari a partir d’un euro (1€) i es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit, domiciliació bancària o transferència bancària.

En el supòsit que Òmnium detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificarà immediatament a l’usuari perquè pugui esmenar-lo el més aviat possible.

Un cop realitzada la donació, l’usuari rebrà la confirmació que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s’efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l’entitat financera de l’usuari.

Política en matèria d’enllaços (links)

  • a) Enllaços amb el Web

    Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web haurà de complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb ÒMNIUM.

    L’enllaç no implica que ÒMNIUM avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, ÒMNIUM procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

  • b) Enllaços amb altres webs

    En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

    En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d’ÒMNIUM amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, ÒMNIUM no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’ÒMNIUM o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat d’ÒMNIUM o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius d’ÒMNIUM.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ÒMNIUM podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar l’Avís Legal de forma integral.


Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: ÒMNIUM CULTURAL (“ÒMNIUM”)
CIF: G-08310070
Adreça postal: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
Correu electrònic: [email protected]
Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Podrem tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

En el supòsit que l’usuari es subscrigui al butlletí, per informar de les accions relatives a la campanya “#CoronaCiao” (la “Campanya”), així com per enviar altres comunicacions informatives sobre ÒMNIUM que puguin ser del seu interès.
En el supòsit que l’usuari faci una donació, per a poder gestionar-la adequadament.
En el supòsit que l’usuari ens contacti per a sol·licitar-nos informació, per atendre la seva petició.
En el supòsit que l’usuari doni les seves dades en el formulari “Ajuda’ns a denunciar la monarquia espanyola a Europa”, per gestionar-ne les adhesions i per informar de les accions relatives a la campanya “#CoronaCiao” (la “Campanya”), així com per enviar altres comunicacions informatives sobre ÒMNIUM que puguin ser del seu interès.

Serà necessari que s’omplin els camps dels formularis assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar no rebre informació sobre la Campanya o ÒMNIUM, o bé no poder gestionar la donació.

Cal que es comuniquin a ÒMNIUM les dades personals actuals per a què la informació estigui actualitzada i sense errors.

Quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió, per tal que ÒMNIUM pugui mantenir a l’usuari informat de la Campanya, així com d’altres qüestions que siguin del seu interès. En relació a la informació relativa a la donació, es conservarà de conformitat amb els terminis previstos per la normativa vigent (especialment, en matèria de blanqueig de capitals, fiscal i comptable).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment expressat amb l’acceptació de la Política de Privadesa.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Es podrà exercir el dret a accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També es podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, es podrà revocar el consentiment al tractament de les dades en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de les dades que s’hagi dut a terme fins el moment.

Es podran exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a[email protected]Si no s’obté una resposta satisfactòria i/o es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, podrà adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Quines mesures de seguretat s’apliquen sobre les seves dades personals?

ÒMNIUM té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant l’accés i ús del lloc web allotjat a la URL www.coronaciao.cat (el “Web”), l’usuari accepta que ÒMNIUM pot utilitzar cookies pròpies i de tercers (en concret, Google Analytics i Cloudflare1), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web i el seguiment i anàlisi del seu comportament.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació d’un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat web.

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, com les que es detallen a continuació:Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part d’ÒMNIUM.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a [email protected]

SEGUEIX-NOS

IMPLICA-T'HI

CONTACTE

[email protected]
L’enviament d’un correu electrònic implica l’acceptació de la Política de privacitat